Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

 

Jäsenkunta ja työehtosopimuskenttä
 

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alan työnantajien työmarkkinapoliittista edunvalvontaa jäsenyritystensä lukumäärää kasvattamalla. Näillä toimenpiteillä ja yhteistyöllä muiden alan työnantajajärjestöjen kanssa yhdistys turvaa solmimiensa työehtosopimusten yleissitovuuden myös tulevina vuosina.

Yhdistys toimii erilaatuista sähköistysalan työtä tekevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja koskevan työehtosopimuskentän eheyttämiseksi.

Yhdistyksen edunvalvontatoiminnan perustan muodostaa jäsenyritysten liiketoiminnan ja niissä tehtävien sähköistysalan töiden tuntemus sekä yhdistyksen ja sen jäsenyritysten välinen vuorovaikutus. Toiminnassaan yhdistys ottaa tasavertaisesti huomioon toimialan eri sektoreilla toimivien sekä maan eri osista olevien erikokoisten yritysten intressit ja toimintaedellytykset.

Yhdistys edistää sopimus-, tiedotus- ja muun toimintansa avulla yritysten lakisääteisten velvollisuuksien ja työsopimussuhteissa lakiin ja alan yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvien yhdenmukaisten työsuhteen ehtojen toteutumista kaikissa Suomessa tehtävissä sähköistysalan töissä riippumatta työnantajien ja työntekijöiden kansallisuudesta.

 

Työehtosopimustoiminnan tavoitteet
 

Yhdistyksen tavoitteena on turvata työrauha yhdistyksen jäsenyrityksissä. Yhdistys edistää työehtosopimus- ja muussa toiminnassaan avoimia, rakentavia, luottamuksellisia ja pitkäjänteisiä neuvottelusuhteita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolta edustaviin järjestöihin ja yhteistyötahoihin.

Yhdistyksen harjoittaman työehtosopimustoiminnan päämääränä on edistää jäsenyritystensä ja alan tuottavuutta. Tältä osin huomioidaan ja hyödynnetään Aalto-yliopiston vuonna 2021 toteuttaman, yhdistyksen osittain rahoittaman, taloteknisissä sähköistystöissä esiintyvän ajanhukan määrää ja syitä koskeneen tutkimuksen tulokset. Työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa edistetään paikallista sopimista sekä muita ratkaisuja, jotka antavat jäsenyrityksille mahdollisuudet hyväksikäyttää osaamistaan, muita resurssejaan ja yritysten toimintaa tehostavia digitaalisia ratkaisuja tavalla, joka vahvistaa jäsenyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Sähköistyksen merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Työehtosopimusten kehittämisessä kiinnitetään huomioita erityisesti työaikamääräysten osalta siihen, että yhdistyksen jäsenyritykset voivat kilpailukykyisin ehdoin tarjota asiakkailleen sähköisen infran ja muiden järjestelmien ylläpito- ja tukipalveluita ympärivuorokautisesti läpi vuoden.

Sopimustoiminnassa yhdistyksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työehtosopimuksia sekä lainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimia menettelyitä sekä tarjota jäsenyrityksille hyviä käytäntöjä sisältäviä toimintamalleja.

Yhdistyksen tavoitteena on uudistaa työehtosopimuksen asuntotuotantohinnoittelua siten, että uudistettu hinnoittelu vastaisi voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja ottaisi huomioon asuntotuotannon muuttuneen luonteen mukaan lukien huoneistojen koon pienentymisen, esivalmistuksen lisääntymisen sähköistystöissä sekä erilaatuiset tekniikka- ja varusteluratkaisut huoneistoissa ja rakennusten muissa tiloissa. Tavoitteena on, että huoneistokohtainen urakkatyöhinta vastaisi nykyistä paremmin kussakin huoneistossa tehtävää työmäärää. Hinnoittelun tulee samalla huomioida rakennuksen sähköistystöiden mahdollinen lisääntyminen asuinhuoneistojen ulkopuolisissa tiloissa.

Ellei Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksessa 2020-2022 perustetuissa työryhmissä saavuteta ratkaisua jo aiemmin, jatketaan vuodesta 2018 lukien käytyjä neuvotteluja urakkahinnoittelun ja urakkatyömääräysten uudistamisesta edelleen vuonna 2022 erityisesti valaisinasennusten osalta.

Yhdistyksen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää työehtosopimuksen työaikaa ja matkustamista koskevia määräyksiä siten, että määräykset mahdollistavat jäsenyritysten kilpailukykyisen liiketoiminnan ja tukevat niiden mahdollisuutta menestyä ja työllistää alan työntekijöitä huolto- ja kunnossapitotoiminnassa, telakoilla ja teollisuudessa.

Vuoden 2022 alussa yhdistys valmistautuu keväällä 2022 käytäviin työehtosopimusneuvotteluihin huomioiden syksyllä 2021 saatu jäsenpalaute Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ja Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen muutostarpeista.

 

Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen
  

Yhdistys kiinnittää huomiota työehtosopimuskentän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin yhdistyksen solmimiin työehtosopimuksiin, jäsenyritysten toimintaan ja yhdistyksen tulevien vuosien toimintastrategiaan.

 

Osaaminen, koulutus ja tiedottaminen
  

Yhdistys seuraa, miten vuonna 2018 voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu käytännössä. Yhdistys toimii ammatillisen koulutuksen laadun sekä työelämävastaavuuden edistämiseksi muun muassa kontaktein Opetushallitukseen, muihin opetusviranomaisiin, oppilaitoksiin ja alan opiskelijoihin. Yhdistys korostaa oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ammatillisen koulutuksen väylänä. Tavoitteena on eriyttää oppisopimus määräaikaisesta työsopimuksesta omaksi erilliseksi sopimusmuodokseen.

Yhdistys osallistuu Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n yhteydessä toimivan ALVAR -neuvottelukunnan jäsenenä alan ammatillisten näyttötutkintojen kehittämiseen. Tarkoituksena on varmistaa, että näyttötutkinnot vastaavat käytännön työelämän tarpeita ja että tutkinnot toteutetaan tavalla, joka objektiivisesti ja kattavasti mittaa näyttötutkinnon suorittavan henkilön ammatillista osaamista ja osaamisen tasoa.

Yhdistys harjoittaa vuoden 2022 aikana yhdistystä ja sen jäsenkuntaa työehtosopimuslain nojalla sitovia työehtosopimuksia sekä työlainsäädäntöä koskevaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa.

Vuoden 2022 aikana järjestetään koulutusta työvoiman vähentämisestä taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkanlaskentakysymyksistä.
 

Yhteistyö
 

Yhdistys jatkaa vuoden 2022 aikana toiminnallista yhteistyötä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n, Talotekniikkaliitto ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä toimialaan liittyvien muiden kotimaisten työnantaja- ja elinkeinopoliittisten järjestöjen kanssa.

STTA osallistuu NEPU:n puitteissa tapahtuvaan alan pohjoismaisten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisten järjestöjen yhteistyöhön muun muassa osallistumalla NEPUn vuosittaiseen kokoukseen, joka vuonna 2022 pidetään Islannissa.

Järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi yhdistys voi tarvittaessa päättää liittymisestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ja sen jonkin jäsenjärjestön jäseneksi.