Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Jäsenkunta ja työehtosopimuskenttä

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alan työnantajien työmarkkinapoliittista edunvalvontaa jäsenyritystensä lukumäärää kasvattamalla. Näillä toimenpiteillä ja yhteistyöllä muiden alan työnantajajärjestöjen kanssa yhdistys turvaa solmimiensa työehtosopimusten yleissitovuuden myös tulevina vuosina.

Yhdistys toimii erilaatuista sähköistysalan työtä tekevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja koskevan työehtosopimuskentän eheyttämiseksi.

Yhdistyksen edunvalvontatoiminnan perustan muodostaa jäsenyritysten liiketoiminnan ja niissä tehtävien sähköistysalan töiden tuntemus sekä yhdistyksen ja sen jäsenyritysten välinen vuorovaikutus. Toiminnassaan yhdistys ottaa tasavertaisesti huomioon toimialan eri sektoreilla toimivien sekä maan eri osista olevien erikokoisten yritysten intressit ja toimintaedellytykset.

Yhdistys edistää sopimus-, tiedotus- ja muun toimintansa avulla yritysten lakisääteisten velvollisuuksien ja työsopimussuhteissa lakiin ja alan yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvien yhdenmukaisten työsuhteen ehtojen toteutumista kaikissa Suomessa tehtävissä sähköistysalan töissä riippumatta työnantajien ja työntekijöiden kansallisuudesta.

Työehtosopimustoiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on turvata työrauha yhdistyksen jäsenyrityksissä. Yhdistys edistää työehtosopimus- ja muussa toiminnassaan avoimia, rakentavia, luottamuksellisia ja pitkäjänteisiä neuvottelusuhteita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolta edustaviin järjestöihin ja yhteistyötahoihin.

Yhdistyksen harjoittaman työehtosopimustoiminnan päämääränä on edistää jäsenyritystensä ja alan tuottavuutta. Työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa edistetään paikallista sopimista sekä muita ratkaisuja, jotka antavat jäsenyrityksille mahdollisuudet hyväksikäyttää osaamistaan ja muita resurssejaan tavalla, joka vahvistaa jäsenyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Sähköistyksen merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Työehtosopimusten kehittämisessä kiinnitetään huomioita erityisesti työaikamääräysten osalta siihen, että yhdistyksen jäsenyritykset voivat kilpailukykyisin ehdoin tarjota asiakkailleen sähköisen infran ja muiden järjestelmien ylläpito- ja tukipalveluita ympärivuorokautisesti läpi vuoden.

Sopimustoiminnassa yhdistyksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työehtosopimusta ja sen sekä lainsäädännön vaatimia menettelyitä sekä tarjota jäsenyrityksille hyviä käytäntöjä sisältäviä toimintamalleja.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksessa 2018 – 2020 perustettujen työryhmien työssä yhdistys pyrkii vuoden 2019 aikana seuraaviin tuloksiin.

Asuntotuotantohinnoittelu

Yhdistys panostaa vuonna 2018 perustetun työryhmän toimintaan tarkoituksella saada aikaan uusi asuntotuotantohinnoittelu työehtosopimuskauden 31.3.2020 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että uusi hinnoittelu vastaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja ottaa huomioon nykyisen asuntotuotannon tila-, tekniikka- ja varusteluratkaisut. Hinnoittelun tulee olla rakenteellisesti joustava ja mukautua eri tyyppisiin kohteisiin sekä tulevina vuosina tapahtuviin asuntotuotannon sekä asuntojen sähköistä varustelua koskevien rakennusmääräysten muutoksiin.

Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu

Urakkahinnoittelun kattavuutta parannetaan hinnoittelemalla yleisesti käytössä olevien, mutta tällä hetkellä hinnoittelemattomien, asennusmateriaalien asentaminen. Yksikköhintojen ja asennustyön vaatiman työpanoksen kustannusvastaavuutta parannetaan niiden suoritteiden osalta, joiden asennustavoissa, asennusvälineissä tai materiaalien asennettavuudessa on tapahtunut muutoksia. Hinnoittelua ja työehtosopimuksen urakkatyötä koskevia määräyksiä kehitetään tavalla, joka kannustaa yrityksiä parantamaan työn tuottavuutta käyttämällä työn tehokkuutta lisääviä asennusratkaisuja, työvälineitä, työtapoja ja asennusmateriaaleja.

Teollisuuden huolto- ja ylläpitotoiminta, teollisuuden ja telakoiden sähköasennukset

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää työehtosopimuksen työaikaa, matkustamista ja palkkausta koskevia määräyksiä siten, että määräykset mahdollistavat jäsenyritysten kilpailukykyisen liiketoiminnan ja tukevat niiden mahdollisuutta menestyä ja työllistää sähköistysalan työntekijöitä huolto- ja kunnossapitotoiminnassa, telakoilla ja teollisuudessa.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla yhdistys valmistautuu vuoden 2020 alkupuolella seuraavasta työehtosopimuksesta käytäviin neuvotteluihin.

Yhdistys edistää 1.2.2018 voimaan tullessa Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevassa työehtosopimuksessa perustetun työryhmän puitteissa työehtosopimukseen perustuvan palkkausjärjestelmän käyttöönottamista yhdistyksen jäsenyrityksissä.

Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen

Tiedotus- ja sopimustoiminnassaan yhdistys kiinnittää vuonna 2019 erityistä huomiota vireillä oleviin työlainsäädännön muutoksiin ja muutosten vaikutuksiin yhdistyksen solmimiin työehtosopimuksiin, jäsenyritysten toimintaan, Suomen työmarkkinoihin ja yhdistyksen tulevien vuosien toimintastrategiaan.

Suomen hallitus on antanut syyskuun 2018 lopussa Eduskunnan käsiteltäväksi uutta työaikalakia koskevan kokonaisesityksen. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan 1.1.2020. Hallituksen esitys sisältää muun muassa työaikapankkia koskevan säännöksen. Esitys mahdollistaisi työaikapankin käyttöönotosta sopimisen kaikilla työpaikoilla suoraan lain nojalla ilman työaikapankkia koskevaa määräystä työehtosopimuksessa.

Osaaminen, koulutus ja tiedottaminen

Yhdistys seuraa, miten vuonna 2018 muuttuneeseen lainsäädäntöön perustuva toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu käytännössä. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti ammatillisen koulutuksen laadun sekä työelämävastaavuuden edistämiseksi muun muassa työelämätoimikuntien välityksellä sekä kontaktein Opetushallitukseen, muihin opetusviranomaisiin, oppilaitoksiin ja alan opiskelijoihin. Yhdistys korostaa kaikissa edellä mainituissa yhteyksissä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ammatillisen koulutuksen väylänä. Tältä osin tavoitteena on saada oppisopimus eriytettyä määräaikaisesta työsopimuksesta omaksi erilliseksi oikeudelliseksi sopimusmuodokseen.

Yhdistys osallistuu Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n yhteydessä toimivan ALVAR -neuvottelukunnan jäsenenä alan ammatillisten näyttötutkintojen kehittämiseen. Tarkoituksena on varmistaa, että näyttötutkinnot vastaavat käytännön työelämän tarpeita ja että tutkinnot toteutetaan tavalla, joka objektiivisesti ja kattavasti mittaa näyttötutkinnon suorittavan henkilön ammatillista osaamista ja osaamisen tasoa.

Yhdistys harjoittaa vuoden 2019 aikana yhdistystä ja sen jäsenkuntaa työehtosopimuslain nojalla sitovia työehtosopimuksia koskevaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa. Yhdistys järjestää vuoden 2019 syksyllä yhteistyössä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ry:n kanssa STTA:n ja STUL:n jäsenyrityksille koulutusta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkanlaskentakysymyksistä sekä työsopimusten solmimisesta ja päättämisestä.

Yhteistyö

Yhdistys jatkaa vuoden 2019 aikana toiminnallista yhteistyötä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä toimialaan liittyvien muiden kotimaisten työnantaja- ja elinkeinopoliittisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys osallistuu Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunnan (TUN) puitteissa tapahtuvaan talotekniikka-alan yhteiseen edunvalvontaan yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa.

STTA osallistuu NEPU:n puitteissa tapahtuvan alan pohjoismaisten järjestöjen työmarkkinayhteistyöhön.

Järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi yhdistys voi tarvittaessa päättää liittymisestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ja sen jonkin jäsenjärjestön jäseneksi.

Toimintasuunnitelma 2019 pdf-tiedostona