Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Jäsenkunta ja työehtosopimuskenttä

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa alan työnantajien työmarkkinapoliittista edunvalvontaa jäsenyritystensä lukumäärää kasvattamalla. Näillä toimenpiteillä ja yhteistyöllä muiden alan työnantajajärjestöjen kanssa yhdistys turvaa solmimiensa työehtosopimusten yleissitovuuden myös tulevina vuosina.

Yhdistys toimii erilaatuista sähköistysalan työtä tekevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden työsuhteen ehtoja koskevan työehtosopimuskentän eheyttämiseksi.

Yhdistyksen edunvalvontatoiminnan perustan muodostaa jäsenyritysten liiketoiminnan ja niissä tehtävien sähköistysalan töiden tuntemus sekä yhdistyksen ja sen jäsenyritysten välinen vuorovaikutus. Toiminnassaan yhdistys ottaa tasavertaisesti huomioon toimialan eri sektoreilla toimivien sekä maan eri osista olevien erikokoisten yritysten intressit ja toimintaedellytykset.

Yhdistys edistää sopimus-, tiedotus- ja muun toimintansa avulla yritysten lakisääteisten velvollisuuksien ja työsopimussuhteissa lakiin ja alan yleissitoviin työehtosopimuksiin perustuvien yhdenmukaisten työsuhteen ehtojen toteutumista kaikissa Suomessa tehtävissä sähköistysalan töissä riippumatta työnantajien ja työntekijöiden kansallisuudesta.

Työehtosopimustoiminnan tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on turvata työrauha yhdistyksen jäsenyrityksissä. Yhdistys edistää työehtosopimus- ja muussa toiminnassaan avoimia, rakentavia, luottamuksellisia ja pitkäjänteisiä neuvottelusuhteita niin työnantaja- kuin työntekijäpuolta edustaviin järjestöihin ja yhteistyötahoihin.

Yhdistyksen harjoittaman työehtosopimustoiminnan päämääränä on edistää jäsenyritystensä ja alan tuottavuutta. Työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa edistetään paikallista sopimista sekä muita ratkaisuja, jotka antavat jäsenyrityksille mahdollisuudet hyväksikäyttää osaamistaan ja muita resurssejaan tavalla, joka vahvistaa jäsenyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Sähköistyksen merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Työehtosopimusten kehittämisessä kiinnitetään huomioita erityisesti työaikamääräysten osalta siihen, että yhdistyksen jäsenyritykset voivat kilpailukykyisin ehdoin tarjota asiakkailleen sähköisen infran ja muiden järjestelmien ylläpito- ja tukipalveluita ympärivuorokautisesti läpi vuoden.

Sopimustoiminnassa yhdistyksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työehtosopimuksia sekä lainsäädännön ja työehtosopimusten vaatimia menettelyitä sekä tarjota jäsenyrityksille hyviä käytäntöjä sisältäviä toimintamalleja muun muassa 1.1.2020 voimaan tulevaan työaikalakiin perustuvista työaikapankeista sovittaessa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksessa 2018 – 2020 perustettiin muun muassa seuraavat työryhmät, joiden työskentely jatkuu edelleen vuonna 2020. Yhdistys pyrkii siihen, että työryhmien työskentely saadaan tuloksellisesti päätökseen kulumassa olevan työehtosopimuskauden loppuun 31.3.2020 mennessä.

Asuntotuotantohinnoittelu

Yhdistyksen tavoitteena on uudistaa nykyistä asuntotuotantohinnoittelua siten, että uudistettu hinnoittelu vastaisi voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja ottaisi huomioon asuntotuotannon muuttuneen luonteen mukaan lukien huoneistojen koon pienentymisen, esivalmistuksen lisääntymisen sähköistystöissä sekä erilaatuiset tekniikka- ja varusteluratkaisut huoneistoissa ja asuinrakennuksissa. Tavoitteena on, että maksettava huoneistokohtainen urakkatyöhinta vastaisi nykyistä paremmin kussakin huoneistossa tehtävää työmäärää. Hinnoittelun tulee samalla huomioida rakennuksen sähköistystöiden mahdollinen lisääntyminen asuinhuoneistojen ulkopuolisissa tiloissa.

Sähköistys- ja sähköasennusalan urakkahinnoittelu

Vuosina 2018 ja 2019 käytyjä neuvotteluja urakkahinnoittelun ja urakkatyömääräysten uudistamiseksi jatketaan. Jatkoneuvottelut painottuvat valaisinasennuksiin huomioiden urakkahinnoittelun rakentuminen kokonaisurakkaperiaatteelle.

Teollisuuden huolto- ja ylläpitotoiminta, teollisuuden ja telakoiden sähköasennukset

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää työehtosopimuksen työaikaa ja matkustamista koskevia määräyksiä siten, että määräykset mahdollistavat jäsenyritysten kilpailukykyisen liiketoiminnan ja tukevat niiden mahdollisuutta menestyä ja työllistää sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöitä huolto- ja kunnossapitotoiminnassa, telakoilla ja teollisuudessa. Vuonna 2020 käytävissä jatkoneuvotteluissa erityisen huomion kohteena ovat työaikamääräykset.

Työehtosopimusneuvottelut

Alan työntekijöitä koskevan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.3.2020. Mikäli toimihenkilöiden työehtosopimus irtisanotaan marraskuun 2019 loppuun mennessä, päättyy myös Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen voimassaolo 31.1.2020.

Vuonna 2020 käytävissä työehtosopimusneuvotteluissa yhdistys huomioi viime vuosina tapahtuneet työlainsäädännön muutokset sekä alan kilpailukyvyn säilymisen lähellä oleviin muihin toimialoihin nähden.

Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen

Yhdistys kiinnittää huomiota työehtosopimuskentän muutoksiin ja niiden vaikutuksiin yhdistyksen solmimiin työehtosopimuksiin, jäsenyritysten toimintaan ja yhdistyksen tulevien vuosien toimintastrategiaan.

Osaaminen, koulutus ja tiedottaminen

Yhdistys seuraa, miten vuonna 2018 aloitettu ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu käytännössä. Yhdistys vaikuttaa aktiivisesti ammatillisen koulutuksen laadun sekä työelämävastaavuuden edistämiseksi muun muassa työelämätoimikuntien välityksellä sekä kontaktein Opetushallitukseen, muihin opetusviranomaisiin, oppilaitoksiin ja alan opiskelijoihin. Yhdistys korostaa kaikissa edellä mainituissa yhteyksissä oppisopimuskoulutuksen kehittämistä ammatillisen koulutuksen väylänä. Tavoitteena on saada oppisopimus eriytettyä määräaikaisesta työsopimuksesta omaksi erilliseksi oikeudelliseksi sopimusmuodokseen.

Yhdistys osallistuu Ammattienedistämislaitossäätiö AEL:n yhteydessä toimivan ALVAR -neuvottelukunnan jäsenenä alan ammatillisten näyttötutkintojen kehittämiseen. Tarkoituksena on varmistaa, että näyttötutkinnot vastaavat käytännön työelämän tarpeita ja että tutkinnot toteutetaan tavalla, joka objektiivisesti ja kattavasti mittaa näyttötutkinnon suorittavan henkilön ammatillista osaamista ja osaamisen tasoa.

Yhdistys harjoittaa vuoden 2020 aikana yhdistystä ja sen jäsenkuntaa työehtosopimuslain nojalla sitovia työehtosopimuksia koskevaa tiedotus-, neuvonta- ja koulutustoimintaa.

Yhdistys järjestää vuoden 2020 alkupuolella yhteistyössä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:ry:n kanssa koulutusta 1.1.2020 voimaan tulevan työaikalain muuttuneista säännöksistä.

Vuoden 2020 aikana koulutustilaisuuksia järjestetään myös työvoiman vähentämisestä taloudellisista ja tuotannollisista syistä sekä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkanlaskentakysymyksistä.

Yhteistyö

Yhdistys jatkaa vuoden 2020 aikana toiminnallista yhteistyötä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n sekä toimialaan liittyvien muiden kotimaisten työnantaja- ja elinkeinopoliittisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys osallistuu vuonna 2020 yhtenä rahoittajana ja hankeryhmän jäsenenä yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja Sähköalojen ammattiliitto ry:n kanssa Aalto-yliopiston tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena selvittää taloteknisissä sähköistystöissä esiintyvän ajanhukan määrää ja syitä sekä etsiä keinoja alan tuottavuuden parantamiseksi.

Yhdistys osallistuu Teknisten Urakoitsijoiden Neuvottelukunnan (TUN) puitteissa tapahtuvaan talotekniikka-alan yhteiseen edunvalvontaan yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n kanssa.

STTA osallistuu NEPU:n puitteissa tapahtuvaan alan pohjoismaisten järjestöjen työmarkkinayhteistyöhön.

Järjestöllisen yhteistyön edistämiseksi yhdistys voi tarvittaessa päättää liittymisestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ja sen jonkin jäsenjärjestön jäseneksi.