Sähköistysalan järjestöt kirjelmöivät järjestelmän ongelmista – ministeriö ja eduskunta eivät reagoineet lausuntoihin

29.3.2018

YLE:n MOT-ohjelmassa nostettiin tiistaina 27.3. esiin sähköistysalan ammattiopetukseen ja tutkintojen hyväksymiseen liittyviä ongelmia itäsuomalaisessa oppilaitoksessa.

Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat viime vuosien aikana saaneet ajoittain jäsenistöltään vastaavaa palautetta muualtakin Suomesta; ammatillisen opetuksen, näyttötutkintojen ja nuorten osaamisen taso sekä työelämävalmiudet polarisoituvat. Uhkana on alan yleisen osaamistason heikentyminen.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen ammatillista koulutusta koskevan lain uudistamisen yhteydessä STTA ja STUL kiinnittivät Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Eduskunnan sivistysvaliokunnalle vuosina 2016 ja 2017 antamissaan lausunnoissa (ks. alla liitteet) huomiota koulutus- ja näyttökoejärjestelmän rakenteellisiin ongelmiin ja tekivät ehdotuksia niiden ehkäisemiseksi.

Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa seuraaviin seikkoihin:

– Sähköä ja sähköturvallisuutta koskevan riittävän teoriaopetuksen turvaamisen tarpeeseen;
– Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon merkitykseen sähköturvallisuuslainsäädännön sähköalan tehtävissä toimiville henkilöille asettamien pätevyyskriteerien kannalta;
– Tarpeeseen luoda sitova konkreettinen kriteeristö näyttötutkintojen sisältövaatimuksille sekä näyttöjen arviointiin;
– Näyttöjen vastaanottoon liittyviin jääviysongelmiin;
– Huoleen siitä, että koulutusuudistus voi vaikuttaa kielteisesti Suomen tällä hetkellä hyvään sähköturvallisuustasoon, mikäli edellä mainituille näkökohdille ei anneta uudistuksessa riittävästi huomiota.

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsénin mukaan järjestöjen lausuntoja ei noteerattu.

– Lausuntomme ei vaikuttanut mitenkään ammatillista koulutusta koskevan lain valmisteluun ministeriössä tai sen käsittelyyn eduskunnassa. Kyseessä on yleislaki, jolloin yksittäisen toimialan perustellutkin näkökohdat jäävät huomiota vaille. Sähköistysala on kuitenkin juuri sähköturvallisuusvaatimustensa vuoksi poikkeuksellinen useimpiin muihin toimialoihin nähden ja siksi riittävän kattavan ja monipuolisen opetuksen resurssit tulisi alalla turvata. Myös näyttökokeisiin perustuvien tutkintojen tulisi kattavasti ja luotettavasti mitata tutkinnon suorittavan henkilön osaamista ja ammattitaitoa, toteaa Larsén.

– Yhteiskunta ja sen infrastruktuuri on uudessa sähköistymisen vaiheessa. Sähköinen talotekniikka on rakentamisessa nopeimmin kasvava alue. Sähkön avulla toteutetaan älykkäitä, hyvinvointia luovia rakennuksia, kaupunginosia ja kokonaisia kaupunkeja sähköisine liikenneratkaisuineen. Jos alan opetuksen tasosta tingitään, on myös vaarana, että koko infrastruktuurimme taso ja kehitys kärsii.

Liitteet:
Lausunto Opetus ja kulttuuriministeriölle 19.12.2016

Lausunto Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 5.6.2017

Lisätietoja: Esa Larsén, Sähkötekniset työnantajat STTA ry, puh. 041 453 4075, esa.larsen@stta.fi

2019-08-20T14:26:44+03:00
Go to Top