Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2023-2025 on hyväksytty

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt Sähkötekniset työnantajat STTA, Palvelualojen työnantajat PALTA ja työntekijäpuolta edustava Sähköalojen ammattiliitto ovat tänään 31.3.2023 hallinnoissaan hyväksyneet Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ajalle 1.4.2023-31.3.2025.

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työsuhteissa. Uusi työehtosopimus on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen ilman irtisanomismahdollisuutta sopimuskauden aikana.

Hyväksytty neuvottelutulos Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseksi ajalle 1.4.2023-31.3.2025 (PDF)


Palkkaratkaisu


Aika- ja urakkapalkkoja ja työehtosopimuksen lisiä korotetaan 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 4,8 %.


Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun erilliskorvauksia korotetaan 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 6,0 %.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,2 %.

Ratkaisu ei sisällä kertaerää, vaan kertaerää vastaava määrä, 1% säännöllisen työajan ansiosta, on sisällytetty ensimmäisen palkankorotuskauden prosenttikorotukseen.

Palkkataulukot ja käytännön palkat nousevat euromääräisesti tarkasteltuna 24 kuukauden ajanjaksolla yhteensä 6 prosenttiyksikköä, kuten vientialojen sopimuksissa.

Ratkaisun kustannusvaikutus 24 kuukauden sopimuskauden aikana maksettaviin palkkoihin on 4,5 % kuten vientialoilla.


Korvauskeskituntiansion korotusprosentti ajalle 1.4.2023 -31.3.2024

Työehtosopimusratkaisun yhteydessä järjestöt ovat sopineet, että työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti ajalla 1.4.2023 – 31.3.2024 on 3,7 %.

Korotusprosentti perustuu laskentaan. Se ottaa huomioon korvauskeskituntiansion pohjana olevan vuosilomakeskituntiansion kertymäaikana 1.4.2022-31.3.2023 tapahtuneiden ja korvauskeskituntiansion soveltamisaikana 1.4.2023-31.3.2024 tapahtuvien palkankorotusten vaikutuksen korvauskeskituntiansioon (kertymäajan alun ja soveltamisajan päättymisen välinen aika on kaksi vuotta).


Tekstimuutokset


Työehtosopimuksen 8 § B kohdat 7-12 on kirjoitettu lähes uudelleen tavoitteena parantaa työehtosopimuksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Kustannusvaikutteisia asiamuutoksia ei yhtä poikkeusta lukuun ottamatta ole. Kärkimiehen ajankäytön työryhmälle tapahtuvaa hyvittämistä koskevassa taulukossa (kohta 7.5) 20 %:n suuruisen hyvityksen alarajan arvo aleni 6 työntekijään (aiemmin 7). Tämän vastapainona kärkimiehen ajankäytön hyvityksen korvaamisessa käytettävän urakan keskituntiansion laskenta määriteltiin siten, että huomioon otetaan myös urakkatyökohteessa urakan keskeytystyölisäpalkalla tehdyt työt, ellei toisin ole sovittu (kohta 9.2.4).

Urakkatyötä koskevat tekstimuutokset tulevat voimaan 1.9.2023 tai sen jälkeen tilaajalle tarjottaviin töihin. STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä voidaan työhönottopaikkakohtaisesti sopia pääluottamusmiehen kanssa siitä, että muutokset otetaan käyttöön jo edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. Pääluottamusmiehen tekemä sopimus koskee kaikkia työhönottopaikan urakkatyökohteita.

Työehtosopimuksen työllistymisvapaita koskevat määräykset, TES 6 § kohta 8.3, on vähintään 55 vuotta täyttäneiden osalta muutettu vastaamaan työsopimuslain 7 luvun 12 a §:n säännöksiä (voimassa pakottavana 1.1.2023 lukien). Muutos lisää kyseisen ikäisten irtisanottujen työllistymisvapaiden määrää viidellä päivällä, mikäli irtisanotun työsuhde on kestänyt ennen irtisanomista yli neljä vuotta. Muutos tulee työehtosopimuksen osalta voimaan 1.4.2023.

Työehtosopimuksen perhevapaita koskevat tekstit, TES 18 §, on muutettu vastaamaan 1.8.2022 voimaan tulleen sairausvakuutuslain muuttuneita säännöksiä. Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia. Muuttuneet määräykset koskevat 1.4.2023 tai sen jälkeen alkavia raskaus- ja vanhempainvapaita.

Työehtosopimuksen suojavaatetusta koskeva 22 § kohta 2 on muutettu vastaamaan 1.8.2021 voimaan tullutta oikeudellisesti pakottavaa valtioneuvoston asetusta henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210427 (427/2021). Muutos tulee voimaan 1.4.2023.

Työryhmät


Ratkaisussa perustettiin kolme työryhmää työskentelemään sopimuskauden aikana; urakkatyömääräyksiä koskeva työryhmä, asuntotuotantotyöryhmä, työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja työvoiman saantia käsittelevä työryhmä.


Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi , puhelin 041 453 4075