Sähköistys- ja sähköasennusalan komennustöihin uusi keskimääräisen työajan malli

Yleissitovan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolet ovat hyväksyneet 28.6.2022 lisäpöytäkirjan, joka mahdollistaa komennustöissä kahden työviikon aikana kolmannen työviikon säännöllisen työajan sisääntekemisen siten, että työntekijä pitää kahden pitkän työviikon jälkeen kolmannen viikon työajan tasoittumisvapaata.

4.7.2022

Nyt sovittu työaikamalli täydentää Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 7 § 15. kohdan paikalliseen sopimiseen perustuvaa keskimääräisen työajan mallia. Myös aikaisempi TES 7 § 15. kohdan mukainen keskimääräisen työajan malli (säännöllinen työaika enintään 10 h/vrk ja 50 h/vko, tasoittuminen 12 vkoa) on voimassa ja käytettävissä edelleen myös komennustyökohteissa.

Lisäpöytäkirjan mukainen työaikamalli koskee yksinomaan komennustyönä tehtäviä töitä. Komennustyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa työkohde sijaitsee niin kaukana työhönottopaikasta ja työntekijän kotoa, että työnantaja järjestää työntekijälle tilapäisen majoituksen työkohteen sijaintipaikan lähistöltä.

Sovitussa mallissa komennustyökohteessa tehtävä säännöllinen työaika voidaan järjestää keskimääräiseksi seuraavasti:

– säännöllinen työaika enintään 12 h/vrk ja 66 h/vko

– työtä voidaan työvuoroluettelossa osoittaa tehtäväksi myös lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä; sunnuntaityölisä ja arkipyhäkorvaus maksetaan normaalisti

– jokaisella työviikolla tulee olla yhdenjaksoinen vähintään 35 h pituinen viikkolepo

– työajan tulee tasoittua työsopimuksen mukaiseksi (enintään 40 h) kolmen peräkkäisen työviikon kuluessa

– työajan tasoittumisjärjestelmä ja työvuoroluettelo on laadittava etukäteen kolmen peräkkäisen työviikon pituiselle tasoittumisjaksolle; työvuoroluettelo tulee saattaa asianomaisten tietoon vähintään kaksi viikkoa ennen työaikajärjestelyn mukaista ensimmäistä työvuoroa (TES 7 § kohta 14.3), ellei TES 4 §:n mukaisesti paikallisesti toisin sovita.

Työaikajärjestelyn käyttöönotto edellyttää:


1) Komennustyökohdekohtaista paikallista sopimusta työvoimaa komennukselle lähettävän työhönottopaikan sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöitä edustavan pääluottamusmiehen kanssa lisäpöytäkirjan mukaisen keskimääräisen työajan käyttöönotosta; ja tämän jälkeen


2) Kunkin työntekijän kanssa tehtävää sopimusta, jolla työntekijä sitoutuu noudattamaan komennustyökohteessa työssä ollessaan pääluottamusmiehen kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen (kohta 1)) mukaista keskimääräistä työaikaa.

Edellä mainittujen sopimusten 1) ja 2) osapuolilla on oikeus irtisanoa kumpikin sopimus erikseen päättymään 6 viikon kuluttua irtisanomispäivästä.

Työntekijäkohtaisen sopimuksen voimassaolo päättyy, mikäli pääluottamusmiehen kanssa tehdyn paikallisen sopimuksen voimassaolo päättyy.

Lisäpöytäkirja on tullut voimaan 28.6.2022. Edellä mainittuja paikallisia sopimuksia ja niihin perustuvia työntekijäkohtaisia sopimuksia on siten mahdollista ryhtyä tekemään.

Lisäpöytäkirjan mukainen keskimääräistä työaikaa koskeva järjestely on käyttöönotettavissa työaikalain 36 §:n nojalla myös Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavissa yrityksissä sopimalla asiasta kohdissa 1) ja 2) kuvatuin tavoin ensin paikallisesti ja paikallisen sopimuksen perusteella työntekijäkohtaisesti. Mikäli Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavan yrityksen työntekijät eivät ole valinneet heitä edustavaa pääluottamusmiestä, paikallisen sopimuksen tekemisessä noudatetaan työaikalain 36 §:n mukaista menettelyä.

Uutta työaikamallia koskeva lisäpöytäkirja on määräaikainen ja on voimassa TES-kauden loppuun 31.3.2024 saakka.

Mikäli TES irtisanotaan päättymään 31.3.2023, on TES-osapuolilla mahdollisuus irtisanoa lisäpöytäkirja kahden kuukauden pituisella irtisanomisajalla.

Lisäpöytäkirjan ja siihen perustuvat sopimusasiakirjat ovat STTA:n julkisilta sivuilla:


– Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 lisäpöytäkirja keskimääräisen työajan käytöstä komennustöissä


– Paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 komennustyötä koskevan lisäpöytäkirjan käyttöönottamisesta


– Työntekijäkohtainen sopimus paikalliseen sopimukseen perustuvan keskimääräisen työajan noudattamisesta komennustyökohteessa

Lisätiedot: Lisätiedot: STTA:n työsuhdeasiain neuvonta, stta@stta.fi , puhelin 09 547 610.