TES 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti 0,5 % ajalla 1.4.2016 – 31.3.2017

Jokaiselle tunti- ja/tai urakkapalkalla ajalla 1.4.2016 - 31.3.2017 työskentelevälle sähköistysalan työntekijälle on yleissitovan Sähköistysalan työehtosopimuksen 9 §:n mukaan muodostettava korvauskeskituntiansio. 

Sähköistysalan työehtosopimuksen osapuolet, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry, ovat sopineet, että lomanmääräytymisvuoden 1.4.2015 – 31.3.2016 vuosilomakeskituntiansion perusteella muodostettavan TES 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti on 0,5 % ajalla 1.4.2016 – 31.3.2017. 

TES 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti määräytyy matemaattisesti edellisen lomanmääräytymisvuoden 1.4.2015 – 31.3.2016 palkankorotusten ja tulevan lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016 – 31.3.2017 ajalla toteutettavaksi sovittujen palkankorotusten perusteella.

Kyseessä ei ole erillisen työehtosopimusneuvotteluprosessin tuloksena syntyvä korotus. 

TES 9 §:n mukaista korvauskeskituntiansiota käytetään muun muassa maksettaessa

  • arkipyhäkorvauksia, TES 7 § 16.1;
  • korvauksia työajan lyhennysvapaan ajalta, TES 7 § 17.5;
  • ylityö-, sunnuntaityö- ja viikkolepokorvauksia, TES 7 § 6.2, 7.2, 7.10 ja 7.11;
  • sairausajan palkkaa, TES 18 § 3;
  • TES 10 § 10.3 kohdan mukaista odotusajan palkkaa käynnissä olevalla urakkatyömaalla;
  • TES 10 §:n mukaista odotusajan palkkaa irtisanomisaikana, jos yrityksen toiminta on lakkautettu, työntekijä on vapautettu työvelvollisuudesta tai kun olosuhteista muutoin käy ilmi, ettei työnantajan tarkoituksena ole tarjota työntekijälle uutta työtä irtisanomisaikana, TES 6 § 7.5;
  • irtisanomisajan palkkaa vahingonkorvausluonteisesti, TES 6 § 7.4
  • korvausta TES 19 § 1 - 5 kohdissa tarkoitetun työstä vapautuksen ajalta
  • TES:n liitteenä olevan yleissopimuksen kohdassa 2.4 tarkoitettua ansionmenetyksen korvausta luottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle tai muulle sopimuksen tarkoittamalle henkilöstön edustajalle. 

Lisätiedot: stta@stta.fi