Sähköistysalan työehtosopimus yleissitova myös uusien teollisuuslaitosten järjestelmien sähkö- ja instrumentointiasennustöissä

9.11.2016

Työtuomioistuin on Satakunnan käräjäoikeudelle 4.11.2016 antamassaan lausunnossa  (TT 2016:107, L 1/16) ottanut kantaa Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n Sähköistysalan työehtosopimuksen (ns. valkoinen kirja) ja Teknologiateollisuus ry:n Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimuksen (ns. punainen kirja) soveltamiseen. Kummankin työehtosopimuksen toisena osapuolena on Sähköalojen ammattiliitto ry.

Lausunto koskee puolalaisen Elektrobudowa SA:n Suomeen lähetettyjen työntekijöiden Olkiluodon ydinvoimalaitoksessa vuosina 2009 – 2013 tekemiä prosessisähköistys- ja instrumentointitöitä.
Todistajien kertomusten perusteella työtuomioistuin katsoi puolalaisten tekemien töiden koostuneen noin 80 prosenttisesti kaapelihyllyjen asentamisesta, kaapeleiden vedosta sekä kaapeleiden kytkennästä.
Työtuomioistuimen arvion mukaan uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisessa oli kyse Sähköistysalan työehtosopimuksen 8 § B 3 kohdan tarkoittamasta uudisrakennustyöstä.

Lausunnossaan työtuomioistuin totesi, että Sähköistysalan työehtosopimusta on vuodesta 2010 alkaen voitu soveltaa yleissitovana työehtosopimuksena edellä mainittuihin töihin. Tätä ennen yleissitovana työehtosopimuksena voitiin soveltaa Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimusta (ns. sininen kirja). Työtuomioistuin totesi lausunnossaan vastoin Teknologiateollisuus ry:n ja Elektrobudowa SA:n oikeudessa esittämää kantaa, ettei Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta (punainen kirja) ole tullut soveltaa kysymyksessä olevissa töissä. Työtuomioistuin viittasi siihen, että oikeudessa saadun selvityksen mukaan punainen kirja on tarkoitettu huoltoon ja kunnossapitoon liittyviin sähköalan töihin.

Oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvistä syistä lausunnossa ei voitu ottaa kantaa siihen, olisiko Olkiluodon töitä voitu tehdä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n välisellä Teknologiateollisuuden työehtosopimuksella (vihreä kirja), eikä myöskään siihen, mikä olisi valkoisen ja vihreän kirjan samoin kuin sinisen ja vihreän kirjan välinen keskinäinen etusijajärjestys tämänkaltaisissa töissä.

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén pitää työtuomioistuimen lausuntoratkaisua merkittävänä, koska se linjaa valkoisen ja punaisen kirjan soveltamisalaa kaikissa uusien teollisten kohteiden prosessilaitteistojen sähköistys- ja instrumentointitöissä.
Larsén huomauttaa, että valkoisen kirjan soveltamisalaa koskeva työtuomioistuimen linjaus koskee sellaisenaan myös helmikuussa 2017 voimaan tulevaa uutta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta, jonka soveltamisala on sama kuin valkoisen kirjan.

Satakunnan käräjäoikeuden pyynnöstä työtuomioistuimessa tammikuussa 2016 vireille tulleessa lausuntoasiassa järjestettiin lausuntoasian käsittelyssä poikkeuksellisesti suullinen valmisteluistunto ja pääkäsittely todistajainkuulemisineen.  
Elektrobudowa SA:n työntekijöiden Olkiluodossa tekemän työn palkkausta koskeva kanne on ollut vireillä Satakunnan käräjäoikeudessa vuodesta 2011. Euroopan unionin tuomioistuin on helmikuussa 2015 antanut lausuntonsa Euroopan unionin perussopimuksen sekä palvelujen tarjontaa ja lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin tulkinnasta.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, STTA, puhelin 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi